فصلنامه آرشیو در جشنواره داخلی نشریات دانشگاه الزهرا موفق به کسب افتخارات ذیل گردید:


کسب مقام اول در بخش نشریات برتر علوم انسانی ( توسط سارا سلطانی مدیر مسئول نشریه)

 

کسب مقام اول در بخش گزارش ( توسط مدیحا فراهانی عضو هیات تحریریه نشریه) 

 

کسب مقام شایسته تقدیر در دو بخش خبر و سرمقاله ( توسط فرزانه بهارلو مشاور نشریه )

 همچنین نشریه آرشیو کسب افتخارات متعدد از سوی نشریه پیک کتابداری در جشنواره نشریات داخلی دانشگاه الزهرا را به تمامی دستاندرکاران آن تبریک میگوید.