• نشانی: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان معاونت فرهنگی- اجتماعی، اتاق نشریات
  • تلفن: 88056908-021
  • صندوق پستی: 19938911764
  • رایانامه: archive.alzahra@gmail.com