فصلنامه علمی دانشجویی آرشیو به همراه فصلنامه علمی دانشجویی پیک کتابداری، کارگاه رزومه نویسی برگزار کرد.

این کارگاه با حضور مهدی رحمانی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان در سالن حدیث دانشگاه الزهرا برگزار شد.