مدیرمسئول

سردبیر

صفحه‌آرایی 
و طراحی روی جلد

شماره اول و دوم
(بهار و تابستان 1393)

فرزانه طالب حقیقی

مهدیه شیخ‌عباسی

منا طاووسی

شماره سوم
(پاییز 1393)

فرزانه طالب حقیقی

مهدیه شیخ‌عباسی

مهدی عباسی

شماره چهارم و پنجم
(زمستان 1393 و بهار 1394)

فرزانه طالب حقیقی

مهدیه شیخ‌عباسی

عاطفه پیرزاده

شماره ششم تا هشتم
(تابستان تا زمستان 1394)

عاطفه عبدی

فرزانه بهارلو

سپیده طالبی همت‌آبادی

شماره نهم

فرزانه بهارلو

فرزانه بهارلو

سارا مرادی