فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا (س)

اولین نشریه دانشجویی مطالعات آرشیوی در ایران

فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا (س)

اولین نشریه دانشجویی مطالعات آرشیوی در ایران

فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا (س)

فصلنامه علمی دانشجویی مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا (س)

۱۸مرداد

 

مسابقه تابستان 99

 

سوال  

قدیمی ترین سند موجود در مخازن آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی چیست و مربوط به چه دوره ای است ؟

خدیجه سلطانیان
۲۰تیر

 

برای دریافت این شماره از نشریه کلیک کنید

 

دریافت

 

 

خدیجه سلطانیان
۱۹ارديبهشت

19 اردیبهشت 

روز اسناد و میراث مکتوب مبارک 

 

برای دریافت ویژه نامه کلیک کنید

دریافت

 

خدیجه سلطانیان
۱۰ارديبهشت

 

تصویر

 

برای دریافت این شماره از نشریه کلیک کنید

 

دریافت

خدیجه سلطانیان
۲۰دی

 

عکس 98

 

 

برای دریافت نشریه کلیک کنید

دریافت

خدیجه سلطانیان